Statut Rady

Rozdział I – Postanowienia ogólne

§ 1.

Statut określa zasady działania, cele i zadania oraz tryb wyborów Młodzieżowej Rady
Gminy Zagórz, zwanej dalej „Radą”.

§ 2.

1. Rada jest organem samorządowym młodzieży Gminy Zagórz.
2. Rada jest organem konsultacyjnym dla organów samorządu gminy.
3. Siedzibą Rady jest Urząd Miasta i Gminy w Zagórz.

§ 3.

Rada działa na podstawie art. 5b ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zm.) oraz Uchwały
Nr XIII/72/2011 Rady Miejskiej w Zagórzu.

§ 4.

1. Terenem działalności Rady jest Gmina Zagórz.
2. Rada może współpracować z instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

§ 5.

1. Rada liczy 15 członków.
2. Wybory do Rady odbywają się na zasadach określanych przez Ordynację Wyborczą
stanowiącą załącznik do niniejszego Statutu.
Rozdział II – Cele Rady i ich realizacja

§ 6.

Celami Rady są:
1) kształtowanie patriotycznych, społecznych i kulturalnych postaw wśród młodzieży;
2) działanie na rzecz współpracy środowisk młodzieżowych z organizacjami społecznymi,
politycznymi i kulturalnymi;
3) propagowanie i rozwój idei demokratycznych oraz samorządności lokalnej;
4) zgłaszanie wniosków i opinii w zakresie aktów prawnych, dotyczących szeroko pojętych
problemów młodzieży;
5) kreowanie aktywnego udziału młodzieży w życiu politycznym, społecznym i kulturalnym
Gminy Zagórz oraz edukacji;
6) tworzenie alternatywnych w stosunku do patologicznych form i metod spędzania wolnego
czasu.

§ 7.

Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) reprezentowanie swoich wyborców wobec organów samorządowych oraz władz i
administracji szkolnej;
2) współpracę z Radą Miejską w Zagórzu, przez udział konsultacyjny w posiedzeniach Rady
Miejskiej;
3) współpracę z samorządami uczniowskimi szkół oraz z organizacjami młodzieżowymi;
4) organizowanie spotkań młodzieży Gminy Zagórz z przedstawicielami organizacji
politycznych, społecznych i kulturalnych;
5) inicjowanie organizacji kursów, dyskusji i odczytów dla młodzieży w tym w
szczególności związanych z zagrożeniami społecznymi;
6) inicjowanie zmian w ustawodawstwie dotyczącym spraw dzieci i młodzieży;
7) propagowanie i realizowanie działalności na rzecz rozwoju edukacji, kultury, sportu i
turystyki, a także ochrony środowiska i ekologii;
8 ) wskazywanie na przypadki naruszania praw człowieka oraz praw ucznia oraz inicjowanie
interwencji w ich obronie.
Rozdział III – Członkowie Rady

§ 8.

1.W skład Rady zostaje wybranych:
1. 12 radnych -uczniów szkół gimnazjalnych z Gminy Zagórz,
2. 3 radnych –reprezentujących pozostałą młodzież w wieku 13-20 lat, mającą stałe
zameldowanie na terenie Gminy Zagórz,
wybranych w wyborach bezpośrednich, zgodnie z Ordynacją Wyborcza.
2. Bierne prawo wyborcze przysługuje osobom nie karanym, nie zawieszonym w prawach
ucznia, które w dniu wyborów nie ukończyły 18 lat, o czym zaświadczają własnym podpisem.
3. Czynne prawo wyborcze przysługuje:
1. w przypadku określonym w ust. 1 pkt. 1 uczniom szkół gimnazjalnych z Gminy
Zagórz,
2. w przypadku określonym w ust. 1 pkt. 2 pozostałej młodzieży w wieku 13-20 lat
mającej stałe zameldowanie na terenie Gminy Zagórz.

§ 9.

Radny ma prawo do:
1) zgłaszania wniosków związanych z celami i działalnością Rady i żądania informacji o
sposobie ich realizacji;
2) korzystania z urządzeń Biura Rady Miejskiej Zagórz w sprawach związanych z
działalnością statutową;
3) brania udziału, na zasadach określonych przez organizatorów, w kursach, konferencjach,
szkoleniach i innych formach działalności Rady.

§ 10.

Radny ma obowiązek:
1) godnego reprezentowania młodzieży Gminy Zagórz;
2) aktywnego uczestniczenia w działalności Rady;
3) przestrzegania postanowień Statutu i uchwał przyjętych przez Radę;
4) systematycznego spotykania się z wyborcami;
5) przekazywanie idei i celów Rady wyborcom.

§ 11.

1. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek: 1) zrzeczenia się mandatu radnego; 2)
odwołania; 3) śmierci.
2. Mandat w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust.1 obejmuje kolejny kandydat
o największej liczbie głosów. W przypadku wyczerpania listy kandydatów w danym
okręgu zarządza się wybory uzupełniające.

§ 12.

Zrzeczenie się mandatu radnego następuje na podstawie pisemnej rezygnacji złożonej na ręce
Przewodniczącego. Przedłożenie rezygnacji nie wymaga zatwierdzenia przez Radę.

§ 13.

1.Odwołanie radnego może nastąpić w przypadku rażącego naruszenia przez Radnego
postanowień niniejszego statutu.
2. Odwołanie radnego następuje na wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu rady.
3. Odwołanie radnego następuje bezwzględną większością głosów, przy obecności 2/3 składu
Rady, w głosowaniu tajnym.

§ 14.

Kadencja Rady trwa 2 lata.

§ 15.

Do wyłącznej właściwości Rady należy w szczególności:
1) przyjęcie programu działania Rady;
2) wybór Przewodniczącego i dwóch Zastępców Przewodniczącego;
3) proponowanie zmian w Statucie Młodzieżowej Rady Gminy Zagórz;
4) decydowanie o rozwiązaniu Rady i przeprowadzeniu nowych wyborów;
5) decydowanie o innych sprawach Rady nieuwzględnionych w Statucie.

§ 16.

1. Uchwały Rady zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej połowy składu Rady, chyba, że Statut stanowi inaczej.
2. Wnioski o zmianę Statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Rady wymagają 2/3
głosów „za”, przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady.

§ 17.

Przewodniczącego i jego dwóch zastępców wybiera się w głosowaniu tajnym bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej połowy jej ustawowego składu.

§ 18.

Odwołanie osób, o których mowa w paragrafie 17 następuje na wniosek co najmniej ¼
ustawowego składu rady bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy
jej ustawowego składu.

§ 19.

Przewodniczący zwołuje i prowadzi obrady Rady, w razie jego nieobecności obowiązki te
przechodzą na Zastępcę Przewodniczącego starszego wiekiem. Zwołując posiedzenie Rady
podaje się datę, miejsce i godzinę posiedzenia oraz proponowany porządek posiedzenia

§ 20.

Rada obraduje na sesjach, które odbywają się według potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
Rozdział IV – Postanowienia końcowe

§ 21.

Oświadczenia i uchwały Rady podpisuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności,
Zastępca Przewodniczącego prowadzący obrady.

§ 22.

Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 23.

Rada Miejska w Zagórzu wyznaczy spośród swego grona radnego, który będzie koordynował
współpracę z Młodzieżową Radą Gminy Zagórz i reprezentował jej interesy na forum Rady
Miejskiej.

§ 24.

Zmiany Statutu mogą być wprowadzone w trybie właściwym do jego uchwalenia.

ZAŁĄCZNIK DO STATUTU
Ordynacja Wyborcza Młodzieżowej Rady Gminy w Zagórzu

§ 1.

Ordynacja Wyborcza określa zasady i tryb wyboru radnych do Młodzieżowej Rady Gminy
w Zagórzu, zwanej dalej Radą.

§ 2.

1.W skład Rady zostaje wybranych:
1. 12 radnych -uczniów szkół gimnazjalnych z Gminy Zagórz,
2. 3 radnych –reprezentujących pozostałą młodzież w wieku 13-20 lat, mającą stałe
zameldowanie na terenie Gminy Zagórz,
wybranych w wyborach bezpośrednich, zgodnie z Ordynacją Wyborczą.
2. Bierne prawo wyborcze przysługuje osobom nie karanym, nie zawieszonym w prawach
ucznia, które w dniu wyborów nie ukończyły 18 lat, o czym zaświadczają własnym podpisem.
3. Czynne prawo wyborcze przysługuje:
1. w przypadku określonym w ust. 1 pkt. 1 uczniom szkół gimnazjalnych z Gminy
Zagórz,
2. w przypadku określonym w ust. 1 pkt. 2 pozostałej młodzieży w wieku 13-20 lat
mającej stałe zameldowanie na terenie Gminy Zagórz.
4. Kadencja nowo wybranej Rady rozpoczyna się następnego dnia po upływie kadencji
poprzedniej Rady.

§ 3.

1. W celu przeprowadzenia wyborów do Rady pierwszej kadencji, grupa inicjatywna
złożona z wnioskodawców powołania Młodzieżowej Rady Gminy powołuje Gminną
Komisję Wyborczą, składającą się z 3 osób.
2. Gminna Komisja Wyborcza ustala termin pierwszych wyborów do Rady. Wybory te
muszą jednak nastąpić nie później niż w ciągu 10 dni od dnia podjęcia uchwały przez
Radę Miejską o powołaniu Młodzieżowej Rady Gminy.
3. W celu przeprowadzenia wyborów do Rady kolejnej kadencji, ustępująca
Młodzieżowa Rada Gminy najpóźniej na miesiąc przed upływem kadencji wybiera
Gminną Komisję Wyborczą składającą się z 3 osób.
4. Komisja ze swego grona wybiera przewodniczącego oraz sekretarza.
5. W pracach Gminnej Komisji Wyborczej nie może uczestniczyć kandydat na radnego.
6. Do kompetencji Gminnej Komisji Wyborczej należy: zarządzenie terminu wyborów,
wyznaczenie godzin rozpoczęcia i zakończenia głosowania, powołanie obwodowych
komisji wyborczych, ustalenie wzoru karty do głosowania, czuwanie nad przebiegiem
wyborów, ogłoszenie wyniku wyborów.
7. Gminna Komisja Wyborcza zarządza termin wyborów, które muszą się odbyć przed
upływem kadencji rady, najpóźniej 14 dni od ich zarządzenia.

§ 4.

1. Gmina Zagórz dzieli się na 3 obwody wyborcze, których teren pokrywa się
z obowiązującymi obwodami szkolnymi gimnazjów
2. Ustala się następujące obwody:
- Obwód nr 1 – Gimnazjum nr 1 w Zagórzu
- Obwód nr 2 – Gimnazjum nr 2 w Zagórzu
- Obwód nr 3 – Gimnazjum w Tarnawie Dolnej
3. W obwodach określonych w ust.2 powołuje się następujące okręgi wyborcze i określa się
w nich ilość mandatów:
1) W Obwodzie nr 1 powołuje się:
Okręg nr 1 – dla wyborców i kandydatów z grona uczniów Gimnazjum nr 1 (4
mandaty)
Okręg nr 2 – dla pozostałej młodzieży posiadającej w myśl niniejszego statutu
bierne i czynne prawo wyborcze w tym obwodzie (1 mandat)
2)W Obwodzie nr 2 powołuje się:
Okręg nr 3 – dla wyborców i kandydatów z grona uczniów Gimnazjum nr 2 (4
mandaty)
Okręg nr 4 – dla pozostałej młodzieży posiadającej w myśl niniejszego statutu
bierne i czynne prawo wyborcze w tym obwodzie (1 mandat)
3)W Obwodzie nr 3 powołuje się:
Okręg nr 5 – dla wyborców i kandydatów z grona uczniów Gimnazjum w
Tarnawie Dolnej (4 mandaty)
Okręg nr 6 – dla pozostałej młodzieży posiadającej w myśl niniejszego statutu
bierne i czynne prawo wyborcze w tym obwodzie (1 mandat)
4.Lista uprawnionych do głosowania w okręgach dla wyborców i kandydatów z grona
uczniów szkoły gimnazjalnej przygotowywana jest przez Obwodową Komisję Wyborczą na
podstawie listy uczniów danego gimnazjum.
5.W okręgach dla pozostałej młodzieży posiadającej w myśl niniejszego statutu w danym
obwodzie bierne i czynne prawo wyborcze podstawą do głosowania jest przedstawienie
dokumentu tożsamości ze zdjęciem poświadczającego stałe zameldowanie na terenie obwodu
i wpisanie na listę przez Obwodową Komisję Wyborczą.

§ 5.

1. Za właściwą organizację wyborów w danym obwodzie wyborczym odpowiada
obwodowa Komisja Wyborcza, której skład osobowy powołuje Gminna Komisja
Wyborcza z grona osób uprawnionych do głosowania w danym obwodzie
2. Obwodowa Komisja Wyborcza składa się z 5 osób.
3. W pracach obwodowej komisji wyborczej nie może brać udziału kandydat na radnego.
4. Do kompetencji obwodowej komisji wyborczej należy:
1. Przygotowanie lokalu wyborczego
2. Przygotowanie listy uprawnionych do głosowania w okręgu dla wyborców i
kandydatów z grona uczniów szkoły gimnazjalnej
3. Przygotowanie kart do głosowania opatrzonych pieczęcią szkoły
4. Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyborów
5. Obliczenie wyniku wyborów i przekazanie ich do Gminnej Komisji Wyborczej

§ 6.

Kandydaci do Rady zgłaszają samodzielnie swoje kandydatury najpóźniej na 3 dni przed
terminem wyborów. Pisemne zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia,
adres stałego zameldowania, nazwę szkoły, do której uczęszcza lub aktualny status
zawodowy.

§ 7.

1.Na 2 dni przed zarządzonym terminem wyborów, w okręgu wyborczym, w którym
zgłoszono tylko tylu kandydatów ile jest mandatów w danym okręgu, na wniosek Obwodowej
Komisji Wyborczej Gminna Komisja Wyborcza podejmuje decyzję o zaniechaniu
przeprowadzenia wyborów oraz ogłasza nazwiska radnych.
2. Na 2 dni przed zarządzonym terminem wyborów, w okręgu wyborczym, w którym nie
zgłoszono tylu kandydatów ile jest mandatów w danym okręgu, na wniosek Obwodowej
Komisji Wyborczej Gminna Komisja Wyborcza podejmuje decyzję o przeniesieniu mandatu
do drugiego okręgu wyborczego w danym obwodzie.

§ 8.

Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem zarządzenia wyborów przez Gminną Komisję
Wyborczą.

§ 9.

Prowadzenie agitacji w dniu wyborów jest zakazane.

§ 10.

1. Głosujący otrzymuje od Obwodowej Komisji Wyborczej kartę do głosowania
opatrzoną pieczęcią szkoły.
2. Głosujący może otrzymać tylko jedną kartę do głosowania.
3. Nazwiska kandydatów umieszcza się na kartach do głosowania w kolejności
alfabetycznej.
4. Głosowanie polega na postawieniu znaku „x” tylko w jednej kratce umieszczonej
z lewej strony nazwiska kandydata.
5. Za karty ważne uznaje się tylko te, które zostały ustalone przez Gminną Komisję
Wyborczą.
6. Za karty nieważne uznaje się:
1/ inne niż ustalone przez Gminną Komisję Wyborczą,
2/ całkowicie przekreślone,
3/ całkowicie przedarte na dwie lub więcej części. A
7. Za głosy ważne uznaje się tylko te, na których znak „x” postawiono tylko w jednej
kratce umieszczonej z lewej strony nazwiska kandydata.
8. Za głosy nieważne uznaje się:
1/ te, na których nie postawiono znaku „x” w żadnej kratce,
2/ te, na których znak „x” postawiono więcej niż w jednej kratce ,
3/ te, na których znak „x” postawiono poza kratką umieszczoną z lewej strony
nazwiska kandydata,
4/ te, na których nazwiska kandydatów zostały przekreślone.
9. Za wybranych radnych uważa się tych spośród kandydatów, którzy uzyskali kolejno –
największą ilość ważnie oddanych głosów.
10. Karta do głosowania błędnie wypełniona przez wyborcę nie podlega wymianie.

§ 11.

1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Obwodowa Komisja Wyborcza przystępuje
do obliczania jego wyników.
2. Z przeprowadzonego głosowania, Obwodowa Komisja Wyborcza sporządza protokół,
który powinien zawierać: a) liczbę osób uprawnionych do głosowania, b) liczbę
wydanych kart do głosowania, c) liczbę kart ważnych, d) liczbę oddanych głosów,
e) liczbę głosów ważnych, e) liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególnych
kandydatów, f) liczbę głosów nieważnych, g) nazwiska i imiona osób, które uzyskały
mandaty radnych w okręgu
3. Protokół podpisują wszyscy członkowie Obwodowej Komisji Wyborczej i podają
wyniki głosowania do wiadomości wyborcom, na tablicy ogłoszeń w danym
obwodzie.
4. Protokół wraz z kartami do głosowania, Obwodowa Komisja Wyborcza przekazuje w
najbliższym dniu roboczym Gminnej Komisji Wyborczej.

§ 12.

W przypadku uzyskania przez kandydatów na radnych równej ilości głosów w danym
okręgu Obwodowa Komisja Wyborcza w porozumieniu z Gminną Komisją Wyborczą w
dniu wyborów po obliczeniu wyników głosowania przeprowadza publiczne losowanie. Na
kartach biorących udział w losowaniu umieszcza się jedynie nazwiska tych kandydatów.

§ 13.

Protesty związane z przebiegiem wyborów, ustaleniem ich wyników można zgłaszać do
Gminnej Komisji Wyborczej w ciągu 3 dni od daty zakończenia głosowania. Protesty złożone
po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.

§ 14.

Gminna Komisja Wyborcza ogłasza wyniki wyborów w następnym dniu roboczym po
otrzymaniu protokołów obwodowych komisji wyborczych.

§ 15.

1.Sesję nowowybranej Młodzieżowej Rady Gminy w Zagórzu zwołuje w ciągu 14 dni od daty
ogłoszenia wyniku wyborów Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej.
2.Do czasu wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy sesję prowadzi najstarszy
wiekiem radny.

§ 16.

Zmiany w Ordynacji mogą być wprowadzone w trybie właściwym do jej uchwalenia.

Statut MRG Zagórz.doc